De kosten

U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van uw behandeling. Kijk eerst op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Indien er geen overeenkomst is afgesloten dan kunt u in uw polisvoorwaarden nalezen welke procedure u kunt volgen en/of welke vergoedingen mogelijk zijn. Als er een overeenkomst is gesloten dan kunnen sommige behandelingen toch uitgesloten zijn voor vergoeding. Lees hiervoor uw polisvoorwaarden. Als er wijzigingen zijn in uw situatie, bijvoorbeeld een verhuizing of u verandert van verzekeraar, dan dient u deze schriftelijk door te geven aan het secretariaat van de FeM-poli.

U kunt hier meer informatie vinden over passantentarieven.

De inspanningen van de specialist komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking als er een verwijzing is door een (huis)arts, bedrijfsarts, andere specialist of verloskundige. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door de voorwaarden in uw verzekeringspolis. Het is dus raadzaam om tevoren na te gaan wat uw verzekeraar met u hierover heeft afgesproken. Er is ook een verplicht eigenrisico bedrag dat elk jaar verandert en soms een eigen bijdrage nodig, ook dit kunt u terugvinden in de polis of u kunt navraag doen bij uw verzekeraar.

De FeM-poli heeft met een aantal verzekeraars overeenkomsten gesloten, waardoor de zorgkosten rechtstreeks kunnen worden verrekend. De tarieven worden in overleg tussen de FeM-poli en de verzekeraar vastgesteld. De bedragen kunnen per verzekeraar variëren. Onderstaand treft u daarvan een overzicht. Als er geen overeenkomst (meer) is met uw verzekeraar, ontvangt u zelf de declaratie en vindt de verrekening dus niet rechtstreeks plaats. U dient de declaratie zsm op te sturen naar uw verzekeraar.

Het kan zijn dat u dit ingewikkeld vindt, of dat u door deze constructies niet naar de instelling van uw keuze kunt gaan zonder zelf kosten te maken. Elk jaar hebt u in december de mogelijkheid om uw verzekering aan te passen aan de zorg die u wenst zodat u ook in het nieuwe verzekeringsjaar niet voor verrassingen komt te staan.

De Declaratie:

Zorg wordt in Nederland sinds 2012 via zorgtrajecten gecodeerd en gedeclareerd. Elke aandoening heeft een eigen code en medische behandelingen worden binnen zorgtrajecten met vaste duur geregistreerd. Daaronder vallen de bezoeken aan de polikliniek, maar sinds 2018 mogen ook telefonische, mail- of skype contacten met de behandelend arts als polikliniekbezoeken geregistreerd worden binnen een zorgtraject.

Elk zorgtraject kent een vast tarief. Daarmee worden de inzet van de arts en kosten van de praktijk vergoed. Declaratie van zorg volgt volgens een door de overheid vastgestelde wijze via landelijke computersystemen. De diagnosecode bij aanvang van de zorg kan een voorlopige inschatting zijn en in de loop van het zorgtraject worden gewijzigd alnaargelang de ontwikkelingen en bevindingen. Na afloop van het zorgtraject wordt een definitieve code toegekend die voor de declaratie wordt gebruikt. Als de behandelend arts pas nadat de analyse is aangevangen een definitief beeld heeft van de benodigde zorgsoort, kan het dus gebeuren dat de code wordt aangepast en afwijkt van hetgeen u vooraf hebt doorgekregen. Daarmee wordt voldaan aan de regelgeving die vereist dat de verleende zorg correct geregistreerd wordt.

Via de zgn DBC’s wordt de zorg gedeclareerd na afsluiten van een bepaald tijdpad (bv 6 weken na een ingreep, 12 weken na een eerste consult of 16 weken bij vervolg zorg), nadat alle zorgactiviteiten zijn ingevoerd en overige administratieve controles correct zijn doorlopen. Daarvoor is computersoftware ontwikkeld die teksten voor specificaties van de nota overal op dezelfde manier invoert en op declaraties doet verschijnen. Vanaf het moment dat de afspraak met u in het computersysteem wordt ingevoerd, en bekend is waarvoor u de specialist bezoekt, wordt aan de hand van de bijbehorende code door de computer een tekst voor de declaratie opgesteld. Daarom ziet u op de factuur een begindatum en een einddatum. Verder treft u allerlei computercodes aan, een algemene omschrijving van de verleende zorg en het tarief, dat bestaat uit 2 onderdelen die overal in Nederland onderdeel uitmaken van declaraties van medisch specialisten, te weten de ziekenhuiskosten en medisch specialistische hulp. Door allerlei veranderingen in de bekostiging van medische zorg worden veel aandoeningen onder eenzelfde paraplu gedeclareerd. Alle reguliere ziekenhuizen en instellingen voor medisch specialistische hulp zoals ZBC’s ( Zelfstandige Behandel Centra) worden echter alszodanig geacht te declareren. Ook de FeM-poli is gehouden om deze regels na te leven en de declaratie zo op te stellen. Dit declaratiesysteem kan soms verwarring geven. Indien u daarover vragen hebt nodigden wij u uit om deze aan ons voor te leggen.

CZ heeft voor 2021 geen overeenkomst gesloten met de FeM-poli. Vergoeding van de medische kosten wordt op basis van uw polis afgehandeld. U ontvangt zelf de declaratie en stuurt deze door naar de zorgverzekeraar. Hetzelfde geldt voor ONVZ.

Het verzekeringsjaar 2020 verliep afwijkend door ingrijpende gevolgen van de COVID-19 epidemie. Er is minder gebruik gemaakt van reguliere zorg. De afspraken met ONVZ zijn aangepast, de zorgverzekeraar zal voortaan op basis van de polis bepalen welk deel van de declaraties wordt vergoed.

Onderhandelingen met de CZ Groep over 2020 zijn eenzijdig afgebroken. Deze zorgverzekeraar heeft geen overeenkomst met de FeM-poli gesloten.

Zowel met CZ als ONVZ werden ook voor het jaar 2019 de afspraken voor volledige vergoeding van de kosten op de FeM-poli verlengd.

In de afgelopen jaren 2016 t/m 2018 hebben wij onze samenwerkingsafspraken verlengd met CZ en ONVZ. Voor verzekerden bij deze zorgverzekeraars werden declaraties van hun medische zorg op de FeM-poli rechtstreeks digitaal afgehandeld.

Voor 2015 heeft de FeM-poli het contract met de CZ groep verlengd.

Ook verzekerden van ONVZ kunnen rekenen op vergoeding van hun medische kosten op de FeM-poli

In 2015 zijn door de NZa verdere wijzigingen doorgevoerd in het declaratiesysteem. Zo zijn de maximale doorlooptijden van de DBC’s verkort naar 120 dagen. Deze verkorting van de maximale doorlooptijd van een DBC is bedoeld zodat ziekenhuizen/zorgaanbieders afgesloten zorgtrajecten sneller kunnen declareren. Als de behandeling van een patiënt langer duurt dan 120 dagen wordt een nieuw DBC-zorgproduct geopend.

Voor 2014 heeft de FeM-poli een samenwerkingsovereenkomst  afgesloten met de CZ-groep, te weten CZ Zorg, OHRA en Delta Lloyd. De onderhandelingen met Multizorg voor 2013 en 2014 zijn afgebroken

Voor 2013 heeft de FeM-poli een overeenkomst gesloten met:

1. CZ Groep:

–CZ Zorg

– OHRA

–Delta Lloyd

2. ENO Zorgverzekeraar NV

Stand van zaken betreffende lopende onderhandelingen:

3. Multizorg VRZ zijn vergevorderd, hieronder vallen:

–DSW Zorgverzekeraar

–ONVZ Ziektekostenverzekeraar

–ASR Ziektekostenverzekeringen

–ENO Zorgverzekeraar NV

–Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

4. Onderhandelingen met Achmea zijn onderbroken

In 2013 was er geruime tijd ten onrechte op de Achmea website vermeld dat er wel een contract bestond met de FeM-poli. Mocht u hierdoor zijn benadeeld, dan dient u zich tot Zilveren Kruis Achmea te wenden, omdat zij daarvoor de verantwoordelijkheid dragen.

De consulten en behandelingen op de FeM-poli behoren tot de zgn. reguliere zorg die via de basisverzekering voor vergoeding in aanmerking komt. Houdt u daarbij ook rekening met het verplichte eigen risico bedrag. In sommige gevallen is daarnaast ook een eigen bijdrage nodig, dit is afhankelijk van de voorwaarden die de verzekerde in de polis met de verzekeraar is overeengekomen. Overleg zekerheidshalve tevoren met uw ziekte­kosten­verzekeraar of de behandeling op de FeM-poli volledig wordt vergoed. De inhoud van uw polis is niet bekend bij de FeM-poli, en daarom kunnen onze medewerkers u geen exacte opgave doen van de vergoeding door de niet-gecontracteerde zorgverzekeraars.

Voor 2012 heeft de FeM-poli een overeenkomst gesloten met:

1) Achmea | Divisie Zorg & Gezondheid bestaande uit:

De volgende zorgverzekeraars:  

Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV incl DVZ
OZF Achmea Zorgverzekeringen NV
Interpolis Zorgverzekeringen NV
FBTO Zorgverzekeringen NV
Agis Zorgverzekeringen NV mede voor Pro Life en TakeCareNow
Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV mede voor Nedasco BV, IAK Verzekeringen BV, Aevitae BV, Turien & Co Assuradeuren BV
De Friesland Zorgverzekeraar NV

En de volgende ziektekostenverzekeraars voor aanvullende ziektekostenverzekeringen:

Achmea Zorgverzekeringen NV
OZF Achmea Zorgverzekeringen NV
Agis Ziektekostenverzekeringen NV
De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen NV

2) Zorgverzekeraar CZ/DLG/OHRA bestaande uit:

CWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA
OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar UA
Delta Lloyd Zorgverzekering NV
OHRA Zorgverzekeringen NV
OHRA Ziektekostenverzekeringen NV

Overzicht van zorgverzekeraars waarmee de FeM-poli vanaf de start overeenkomsten heeft gesloten

 2006- 2012
Achmea Zorg

2009-2013
CZ/OZ

2009-2011
UVIT

2011-2012
ENO NV

Bij verhindering zonder berichtgeving (tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak) worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Houdt u er rekening mee dat uw verzekeraar deze kosten niet hoeft te vergoeden.

Klik hier voor meer informatie over het wegblijftarief