(ZBC) FeM-poli te Zwolle

Onafhankelijke gynaecologische polikliniek

Welkom bij de FeM-poli voor maatwerk op gebied van vrouwen­zorg, persoon­lijke aan­dacht en aantoon­bare expertise bij hormonale aan­doeningen. Gynae­co­logen Dr IM Pinas en Dr HR Franke hebben als voor­malig voorzitters van de Werkgroep Meno­pauze van de Nederlandse Vereni­ging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) hun sporen verdiend en de krachten gebundeld. Wij delen graag onze kennis en jarenlange ervaring met u. Onze HormonenWijzer programma’s zijn ontwikkeld voor patiën­ten; voor­lichting en bijscholing van bedrijfsartsen, apothekers, huis­art­sen en collegae (in opleiding) en maatwerk dienst­verlening aan bedrij­ven worden op aan­vraag verzorgd. Weten­schappelijk onderzoek is een doorlopend onder­deel van onze activiteiten, zo blijven wij up-to-date en krijgt u altijd evidence-­based advies en behan­deling volgens de meest recente ontwikkelingen.

Bij acute nood of calamiteiten belt u 112. Bij overige berichten of vragen is een mailbericht via het contactformulier het meest efficiënt.

Schilderij 40x50cm: Paskamer | Evert Thielen | 2010

ZBC FeM-poli is een door de over­heid erkende onafhan­kelijke gynae­cologische poli­kliniek. Maatwerk is ons thema vandaar de keus voor ‘De Paskamer’ van Evert Thielen. Op de poli­kliniek werken ervaren artsen die ruim tijd nemen voor het in kaart brengen van uw situ­atie, en bespreking van onder­zoek en mogelijk­heden van behan­deling. U krijgt pas­send advies dat aan­sluit bij uw voor­keur en wensen, of hulp bij nieu­we beslui­ten: Shared Decision Making oftewel gezamen­lijke besluit­vorming

Algemene informatie

Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) FeM-poli biedt antwoorden en oplossingen aan vrouwen met hormonale aandoeningen. Bij de vrij­geves­tigde gynaecologen Dr IM Pinas en Dr HR Franke kunt u laag­drem­pelig terecht, dat wil zeggen op korte ter­mijn, zonder wacht­tijd. U hebt een verwijzing nodig van de huis­arts, bedrijfs­arts of andere medisch specialist die bekend is met uw situatie, om voor vergoeding van de kosten door de zorg­ver­zeke­raar in aan­merking te komen. Infor­meer tevoren bij de verze­keraar over de evt eigen bijdrage, dit is ook afhankelijk van uw polis en het eigen risico.

Aanmelding: via het contactformulier, u krijgt daarna een aantal afspraak opties toegestuurd
Spreekuren:zijn op werkdagen uitsluitend op afspraak
Wachttijden: geen, u kunt meestal binnen 5-10 werkdagen terecht
Aanvragen voor voorlichting, bijscholing of bedrijfscampagnes op locatie: via info@fempoli.nl

Gemiddeld cijfer patiënt tevredenheidsonderzoek 2022: 8,8

Het laatste nieuws


Wachttijden

2023Wachttijd in werkdagen
januari5
februari5
maart5
april5
mei5
juni5
juli5
augustus5
september5
oktober5
november5
december5

Januari 2023 t/m december 2023 voor 1e polikliniekbezoek
5 werkdagen

Toelichting: de standaard wachttijden worden bepaald door de tijd die vooraf nodig is voor afstemming tussen verzekerde en zorgverzekeraar over vergoeding van de kosten