Alle medewerkers van de FeM-poli werken samen om goede en optimale zorg te bieden. Zijn er toch onverwachte gebeurtenissen tijdens het zorgproces of in de dagelijkse gang van zaken, dan is een rechtstreekse bespreking met de betrokkenen de eerste optie. Wij gaan graag met u in gesprek, om onvrede en misverstanden snel weg te nemen, dat komt het streven naar optimale zorg ten goede.

Wet kwaliteit klachten en geschillen Zorg (Wkkgz 2017)

Elke zorginstelling moet een klachtenregeling hebben die passend is bij de organisatie. Zorgverleners moeten aangesloten zijn bij een onafhankelijke Geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris ter beschikking stellen.

Team FeM-poli heeft een standaard afhandeling ingevoerd voor meldingen over de zorgverlening en zorgverleners, naast een intern systeem voor veilig melden en bespreken van voorvallen in de zorg, om van te leren en de zorg continu te verbeteren. Fouten in de zorgverlening worden met de patiënt besproken en in het medisch dossier opgenomen. Alle vormen van geweld in de zorgrelatie worden gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Klachtafhandeling

Na een melding blijkt een goed gesprek tussen zorgverlener en patiënt het beste te werken. Als dat toch niet bevredigend is kan inschakeling van de klachtenfunctionaris worden overwogen. Deze is onafhankelijk en heeft een bemiddelende rol: de klachtenfunctionaris probeert patiënt en zorgverlener samen in gesprek te krijgen om een probleem op te lossen.

Mocht dat onverhoopt niet slagen, dan is er de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij de zorgverlener. De verdere afhandeling daarvan staat beschreven in onze folder Klachtafhandeling. Deze folder en het bijbehorende klachtenformulier kunt u opvragen bij het secretariaat.

Geschillencommissie Zorg

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Deze kan uw klacht beoordelen en een onafhankelijk bindend advies geven. Voorafgaand moet de klacht eerst aan de zorgverlener zijn voorgelegd; die krijgt zo de gelegenheid om zelf onderzoek te doen en tot een oplossing te komen. Meestal lukt het alsnog om misverstanden en onvrede weg te nemen.

Kosten

De kosten van procedures die u voorlegt aan de Geschillencommissie Zorg zijn voor eigen rekening. De klachtenfunctionaris is ook aangesloten bij deze Geschillencommissie Zorg en diens bemiddeling is zonder kosten.

Indien u geen gebruik maakt van onze klachtenregeling, maar uw probleem rechtstreeks elders aankaart kunnen daaruit voortvloeiende kosten volledig voor uw rekening komen.

Referenties