Op de FeM-poli worden de gynaecologen ondersteund door een doktersassistente, stagiaires in opleiding, of de poliverpleegkundige. Er is continu overleg en supervisie zodat er veilig en efficiënt als team gewerkt kan worden. De richt­lijnen van de NVOG, WGE, NWVS en de KNMG vormen het uitgangspunt. Alle leden van het team volgen regel­matig nascho­ling om zo hun indi­viduele kwaliteit op peil te houden.

De meest recente na­scho­lingen die door de FeM-poli mede­werkers zijn gevolgd:

Januari 2011:Infor­matie­bevei­liging in de zorg volgens NEN 7510, Utrecht
Cursus DOT en DOT in MCIS, Utrecht
Maart 2012:KIWA cursus ZKN Keurmerk halen, Leidschendam
Juni 2012:Nieuwe gynae­colo­gische behan­delingen op de poliklinische ope­ratie­kamer en prak­tische training endo­scopische chi­rurgie, Utrecht
Maart 2013:Incompany training Ovabloc steri­lisatie en nieuwe ontwik­kelingen, Zwolle
Najaar 2014:FeM-poli Strate­gisch Oplei­dings­plan 2014-2017 in kader van de VWS subsidie­regeling Kwaliteits­impuls personeel zie­ken­huis­zorg goed­gekeurd
2015:interne des­kundig­heids­bevordering tbv opstarten Groeps­consulten
2016:Interne des­kundig­heids­bevordering en training in verbe­tering van klacht­opvang; voor­bereiding start als Erkend Leerbedrijf SBB (Samen­werkings­organisatie.
Beroeps­onderwijs Bedrijfs­leven), exter­ne training (o.a. werken met Competent) in bege­leiding van sta­giaires in oplei­ding tot dokters­assistent.
2017:Prak­tische trai­ning Griep­vaccinaties; interne des­kundig­heids­bevor­dering tbv planning en onder­steuning Groeps­consulten
2018:EHBO en BHV herhalings­cursussen; start digitale port­folio tbv inschrijving in Kwaliteits­register Dokters­assis­tenten
2019:Interne deskundig­heids­bevordering in evaluatie en rap­por­tage nav Groeps­consulten
2020:Covid-19, handelen volgens regelgeving vanuit RIVM en VWS;
2021:Opfriscursus Werken met Medicore systeem; Opfriscursus Werken met sterilisatie apparatuur