Afspraken met ziektekosten verzekeraars voor 2021


Het jaar 2020 was in vele opzichten afwijkend van voorgaande jaren vanwege de Corona epidemie. Ingrijpende maatregelen om deze te bestrijden leidden ertoe dat er minder gebruik gemaakt kon worden van de reguliere zorg. Mogelijk dat dit pas over een jaar herstelt, daar is nu nog geen goede inschatting van te maken. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zouden intussen extra zorgvuldig moeten afstemmen over de manier waarop verzekerden toegang kunnen houden tot goede zorg.

ZBC FeM-poli is een zgn focuskliniek, hetgeen betekent dat wij aantoonbaar gespecialiseerd zijn op bepaalde aandachtsgebieden zoals de Overgang, Hormonale Migraine, PMS, Medische Seksuologie en Osteoporose. Dit zijn aandachtsgebieden die veel vrouwen aanspreken en waarvoor wij een aanpak bieden vanuit een innovatieve visie op zorg. Meer complexe zorgvragen en wetenschappelijk onderzoek vormen eveneens belangrijke speerpunten in onze praktijk. Wij volgen de nieuwste richtlijnen en ontwikkelingen in het buitenland en maken de vertaalslag naar de Nederlandse situatie. Om de kwaliteit voor eenieder inzichtelijk te maken hebben wij vanaf de start regelmatige effectmetingen ingevoerd. Zo is er op elk moment inzicht in de voortgang en het behandelresultaat. Het samen beslissen over behandelingen en tijdig bijsturen kan eenvoudiger plaatsvinden. Onze inspanningen worden door de patiënten momenteel met een gemiddeld cijfer van 8,6 gewaardeerd.

In voorgaande jaren hebben wij goede afspraken kunnen maken met een aantal zorgverzekeraars. Er is enerzijds veel waardering voor ons zorgaanbod, maar er wordt ook steeds meer vastgehouden aan zgn marktconforme tarieven, die bedoeld zijn om gemiddelde zorg in gemiddelde klinieken te kunnen vergelijken en bekostigen. In dit marktconforme denken blijkt het innovatieve zorgaanbod van een kleine focuskliniek als de FeM-poli, met aantoonbare meerwaarde in de geleverde prestaties en kwaliteit voor de patiënt, van ondergeschikt belang zodra de tarieven aan de orde komen. Ondanks de impact van de Corona epidemie op de reguliere zorg is het in 2020 niet gelukt om op een lijn te komen en goede prijsafspraken te maken. Daarmee vervalt voor ons de mogelijkheid om kosten rechtstreeks te declareren aan de zorgverzekeraar. Het is dan de bedoeling dat de patiënt zelf de declaratie indient bij de zorgverzekeraar en die zal deze verder verwerken volgens de voorwaarden die in de polis zijn vastgelegd.

Wat betekent dit voor 2021? Wij blijven in gesprek met zorgverzekeraars om de toegang naar de FeM-poli laagdrempelig te houden terwijl wij het zorgaanbod continu blijven vernieuwen volgens de laatste internationale ontwikkelingen. Daarin is geen verandering gekomen.

Met ONVZ bestaat al jaren een goede samenwerking. U kunt als ONVZ verzekerde altijd bij ons terecht. Met een restitutiepolis is gedeeltelijke vergoeding mogelijk van medische kosten op de FeM-poli. Bij twijfel is het advies om vooraf contact op te nemen met ONVZ. Initiatieven van zorgaanbieders die normaal gesproken een zelfde of beter resultaat geven dan de bestaande reguliere zorg en binnen de wettelijke kaders vallen, kunnen in voorkomende gevallen ook vanuit de basisverzekering worden vergoed. Als er een schriftelijke toelichting nodig is van uw behandelaar kunnen wij u daarmee helpen.

De onderhandelingen met de CZ Groep werden begin 2020 eenzijdig afgebroken. Momenteel wordt nog overleg gepleegd over de kleine groep CZ verzekerden die onze zorg in het afgelopen jaar nodig hadden. Vragen over vergoeding van de zorgkosten op de FeM-poli in 2021 kunnen het beste rechtstreeks bij de CZ Groep worden neergelegd.

Als u in 2021 overweegt om een andere zorgverzekeraar te kiezen is het van belang dat u nagaat wat uw nieuwe verzekeraar heeft vastgelegd over niet-gecontracteerde zorg. Bij twijfel kan de lopende verzekering uiterlijk 31 december 2020 opgezegd worden, waarna u nog tot 31 januari 2021 gelegenheid hebt om uw keus te maken. De maand januari is automatisch in de verzekering van het kalenderjaar 2021 opgenomen, u loopt dus geen risico dat u een maand onverzekerd bent.
Meer weten, informeer bij ons secretariaat via info@fempoli.nl

Met vriendelijke groet,
Mw Dr IM Pinas,
secretaris Bestuur St ZBC FeM-poli