Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die onder nr 05079819 bij de KvK kantoor Zwolle zijn gedeponeerd.
Toelichting
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het ZBC en de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten.Algemene voorwaarden
1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. ZBC: Stichting Zelfstandig Behandel Centrum FeM-poli gevestigd te Zwolle en/of de werkzame vrijgevestigd medisch specialisten.
B. Behandelingsovereenkomst: alle door het ZBC met patiënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.
C. Patiënt: de wederpartij van het ZBC bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.
D. Behandeling: een opname, dagbehandeling, poliklinische behandeling of – consult, ziekenhuisverplaatste zorg, keuringen en alle overige, als dan niet medisch specialistische, zorg of dienstverlening.
2. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het ZBC daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
3. Het ZBC is op elk moment dat daartoe voor hem redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van de patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de aan hem te verlenen behandeling of verdere behandeling. Het achterwege blijven van vooruitbetaling of zekerheidsstelling geeft het ZBC echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.
4 Afspraken tot behandeling die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de patiënt verschijnt, niet worden afgezegd, kunnen door het ZBC bij de patiënt in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de administratie van het ZBC tot het volledige bewijs dat de afspraak gemaakt was.
5. Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van het ZBC te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is het ZBC gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten tenzij het om acuut te verlenen zorg gaat.
6. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens het ZBC of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek.
7. De patiënt geeft – behoudens een expliciete andersluidende verklaring – bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst tevens opdracht aan het ZBC door het (doen) verrichten van de in het ZBC gebruikelijke laatste zorg bij het overlijden binnen het ZBC, voor zover de directie nabestaanden van de patiënt als omschreven in artikel 7:465 lid 3 BW niet binnen drie uren na overlijden een andere voorziening treffen. De aldus door of vanwege het ZBC verrichte werkzaamheden worden afzonderlijk in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende, bekend gemaakte tarieven.
8. Behoudens de bij of krachtens de wet bepaalde uitzonderingen stuurt het ZBC de factuur voor de behandeling (of voor een gedeelte daarvan) naar de patiënt. Betaling van de factuur dient zodanig te geschieden dat het ZBC uiterlijk dertig dagen na factuurdatum de betaling heeft ontvangen.
9. Het overschrijven van de in het voorgaande artikel genoemde betalingstermijn heeft de volgende gevolgen:
De patiënt is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim; hij is vanaf dat moment tevens de wettelijke rente verschuldigd;
Het ZBC stuurt de patiënt een aanmaning, waarin de patiënt een termijn van twee weken wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Voor deze aanmaning is de patiënt administratiekosten verschuldigd.
10. Als de patiënt ook binnen de in de aanmaning gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft dit de volgende gevolgen:
Alle openstaande vorderingen van het ZBC op de patiënt worden, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar;
De patiënt ontvangt een tweede aanmaning waarin hem een laatste gelegenheid wordt geboden om aan zijn verplichtingen te voldoen en wel door binnen een week te betalen. De patiënt wordt medegedeeld dat als deze betaling uitblijft de vordering(en) aan een derde ter incasso uit handen zal worden gegeven. Voor deze aanmaning is de patiënt eveneens administratiekosten verschuldigd.
11. Nadat de in de tweede aanmaning gestelde termijn is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, zal het ZBC de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval is de patiënt voorts aan het ZBC verschuldigd:
Alle in redelijkheid te maken kosten van buitengerechtelijke invordering, welke worden gefixeerd op het alsdan geldende incassotarief van de Orde van Advocaten. Indien het ZBC kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ten laste van de patiënt;
De door het ZBC gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien de patiënt in een in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijke vonnis, volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld; alles vermeerderd met de eventuele daarover verschuldigde omzetbelasting.
12. De patiënt verleent het ZBC een machtiging om namens de patiënt aan diens verzekeringsmaatschappij betaling te vragen (van het verzekerde deel) van de kosten van de aan hem verleende behandeling. De patiënt verschaft het ZBC daartoe de benodigde informatie over de verzekering. Bij ontvangst van de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij verrekent het ZBC de ontvangen bedragen door deze in mindering te brengen op hetgeen de patiënt uit hoofde van de behandeling aan het ZBC verschuldigd is.
13. De patiënt verleent het ZBC toestemming om zorgverleners buiten het ZBC in geval van een behandelrelatie met de patiënt in de regionale zorgketen toegang te verlenen tot de voor de behandeling benodigde en in het ZBC aanwezige medische informatie. Het ZBC biedt de patiënt de mogelijkheid, indien de patiënt dit wenst, het inzien van gegevens door zorgverleners buiten het ZBC te laten blokkeren door het ZBC.
14. Het ZBC behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling te wijzigen, echter uitsluitend als dat geschiedt overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Mochten op een behandeling geen wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn, dan gelden de op het moment van de betreffende behandeling geldende, bekend gemaakte tarieven.
15. Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door het ZBC op goede gronden wordt bestreden.
16. Op alle tussen het ZBC en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing