Gezamenlijke medische consulten (GMC) oftewel groepsconsulten zijn een nieuwe consultvorm waarin een arts of verpleegkundig specialist gedurende anderhalf uur een serie van één op één consulten houdt in de aanwezigheid van ongeveer 6-8 patiënten. Naast het eigen consult kan de patiënt ook luisteren naar wat andere patiënten bespreken en kunnen patiënten ook met elkaar van gedachten wisselen. Het is bekend dat contacten met lotgenoten erg waardevol zijn voor het welbevinden en zelfvertrouwen. Onzekerheden nemen af en probleemoplossende vaardigheden nemen toe. Het groepsconsult vervangt eenmalig een individueel consult met de arts. Zijn er na het groepsconsult toch nog belangrijke vragen dan is het altijd mogelijk om alsnog een individueel consult te plannen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat zowel patiënten als zorgverleners na afloop van een groepsconsult meer tevreden met de zorg zijn dan na individuele consulten. Het blijkt dat patiënten die deelnemen aan de groepsconsulten meer informatie kunnen opnemen, omdat zij leren van elkaar en er meer tijd beschikbaar is in vergelijking met een regulier consult. Het St Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam experimenteert sinds 2005 met groepsconsulten en heeft zeer positieve ervaringen met deze nieuwe afspraakvorm.

Hoe wordt het groepsconsult georganiseerd?

Net zoals bij een individueel consult maakt de patiënt een afspraak en geeft aan dat het om een groepsconsult gaat. Tevoren worden een aantal vragenlijsten thuisgestuurd, die ingevuld worden teruggestuurd of meegenomen naar het groepsconsult. De vragenlijsten hebben betrekking op de klachten en medische geschiedenis van de patiënt. Tijdens het groepsconsult worden de klachten, het beloop tot dan toe en de behandeling met eenieder individueel besproken. Ook wordt algemene informatie gegeven en worden informatiefolders verstrekt. Bij nacontroles komt het effect van de behandeling ter sprake en worden de klachten opnieuw aan de hand van vragenlijsten objectief geëvalueerd. Patiënten kunnen zowel informatie van medepatiënten ontvangen als informatie aan andere patiënten doorgeven.

De groepsconsulten zijn vrijwillig. Wie de dokter liever onder vier ogen spreekt, kan daarvoor kiezen. De resultaten uit andere centra tonen aan dat groepsconsulten een enorme aanwinst zijn. De zorg wordt efficiënter en effectiever aangeboden, patiënten leren van elkaar, kunnen steun geven en zijn meer tevreden dan bij individuele consulten.

Aanmelden

In het najaar van 2014 start ZBC FeM-poli met groepsconsulten voor vrouwen in de overgang en vrouwen met menstruele migraine. Elke maand wordt een mogelijkheid geboden om aan een groepsconsult deel te nemen. Voor deelname aan een groepsconsult is een verwijzing nodig, net als voor een individueel consult. Vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar is afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Over een jaar zullen de ervaringen van patiënten en artsen worden geëvalueerd en kan worden beoordeeld of de groepsconsulten ook voor andere zorgvragen kunnen worden aangeboden.