De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (2017)

Hiermee wordt een betere snellere aanpak van klachten geregeld. De zorgaanbieder maakt een klachtenregeling die passend is bij de organisatie. Daarin is een voorschrift voor intern veilig melden en bespreken van voorvallen in de zorg om van te leren en zo de zorg te verbeteren. Fouten in de zorgverlening worden met de patiënt besproken en in het medisch dossier opgenomen. Alle vormen van geweld in de zorgrelatie worden gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zorgverleners moeten aangesloten zijn bij een erkende Geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris ter beschikking stellen.

Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener het beste werkt. In het geval een gesprek het probleem niet bevredigend oplost, bestaat de mogelijkheid om de klacht ter beoordeling voor te leggen aan de Geschillencommissie Zorg waar de FeM-poli bij is aangesloten. Deze commissie vereist dat u in eerste instantie de klacht aan de zorgverlener voorlegt en probeert om samen tot een oplossing te komen. Meestal lukt dat ook wel en de externe klachtenfunctionaris kan desgewenst daarbij behulpzaam zijn. Deze is ook aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg en diens bemiddeling is zonder kosten.

U kunt een uitgebreider toelichting op de klachtenregeling en een klachtenformulier opvragen bij het secretariaat van de FeM-poli. Indien u van onze klachtenregeling geen gebruik maakt en uw probleem rechtstreeks/elders aankaart kunnen daaruit voortvloeiende kosten voor uw rekening komen.