Klachtenregeling

 

Met ingang van 1 januari 2017 treedt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) volledig in werking, deze vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Daarmee wordt o.a. geregeld dat zorgverleners een onafhankelijke klachtenfunctionaris ter beschikking stellen.

In het geval dat u met ons niet tot een bevredigende oplossing komt dan bestaat de mogelijkheid om uw klacht ter beoordeling aan de Geschillencommissie voor te leggen waar de FeM-poli bij is aangesloten. Deze commissie vereist dat u in eerste instantie probeert om samen met ons tot een oplossing te komen en meestal lukt dat ook wel. Zo niet, dan kunt u zich eerst vervoegen tot de externe klachtenfunctionaris. Het secretariaat van de FeM-poli zal u naar desbetreffende doorverwijzen.

Een uitgebreider toelichting over de klachtopvang is bij het secretariaat van de FeM-poli verkrijgbaar.

Indien u geen gebruik maakt van onze klachtenregeling, maar uw probleem elders aankaart kunnen de kosten daarvan voor uw rekening komen.